Pananampnlataya n-Credeiice; fai thI; Hurt-n Sira:, sakit; bughog.-, bile bail. Channel n Agos n& tubig: pusod nana, Ipagpag-v-To shake brandish - Wasp n Putakti. Husay a Regulated arrayed; elaborate; Butter n Mantiquilla. Fool liardy-a-Maulol: tulig; walang kabuluhan. Yavxat-n-Extenuation; weakness; lean Estimate vTaruhlan; tuasahan: mnaglagarfy; 1n~ hahaga; ku entahin Simplifticat-ion-n-Pagliliwanag; kaliwanagan:- pagliliwanag. ft.) High adv.-Itaas. With dra-w-v-Magrenuncia; umurong; tumangi itiwalay. I. Parikit n Ornament- adornment. Nabangit-a-Said. vile; foulmnouthed. Dilution n Pagtutunaw Meed n Ganti. condolence; mercy. Sa aba ko inter. Throne-n-Trono., upuan ng hani. 15 Ibugtong -puzjle -puzzle. Hindi kaayon-a Contrary; unlike. Congressional a-Naaukol sa conigie!se. Conduit-n-Trubo no grifo. Pirmahan-a-To sign; attech one's Mask n-Mlaska; pacnakip. Narararrndamian a-Sensitiva feeling; sensible; perceptible Painful. Unbalanced a Di nakatimbang. Sabisabing lihimi-n-Secret; gossip. Extra-n-Bagay na nak.Abukod. Pag iilagin-n-Diarrhea. Parasite-n Ang bumubuhay sa gugol ug Palakain-n-Glutton. Di nagdadalita-a Insensible; imnpassible. Prickle-n Hapdi. PIe'r -(7^li.-lxailat7n man11: sa ano1110 alli, Angela n-Angelinie. Scold-n-Ang nagpapasisi. Lantahin-a-Perishable. Congruent-a-NMasun urin - Pagpaa~lis n Expulsioni. Cristitno n-(Chistian. Palo-n-Pole- mast stick; cudgel; blow Crater-n-Bibig 6' butas nk volcan. Spiteful-a Mapagtanirn sa loob. Hindrance n Abala. kalawitin knmalawit kagyalitan: pagtatalo. Paghuhulog ng isang wika sa iba-ntranslation; interpretation. RAI Manukod-v-To jut out; surpass; excelManuluyan-v-To lodge; board; repose; Journey-iv-Mag viaje; lumakad. keep still. Claimn-n Hin~i. Diplomacy n Salitaan rig dalawang naciones: karunungan; katalasan. Napapalo)b-ad~t. Runip-n-Pigi; kalamianan. Shatter-v-Basagin; durugin; Split-n-Biaik sipak; litak. Benediction-n Bendicion. Costumer a Ang nagtitinda ni~ dainit. Kahigtan sa iba n-Suiperiority ialinisanzn Cleanliress; chastity-; putl- hornliness; turpiitude 102 p9,gka~kasalirnoot —deustiy- density. Pound v Durugin bugbuigin, (likdfikin. Incise v-Hiwain; inaghiwa hiwasin. ; Effect-n-Ang nangvaya i; kayarian; gain. CAT N agka-kataon-v-Accident-, casualty; happen ng. Kaliksihan n Quickness activity; agility; Kalugolugod- -I)eligltfull; pleasing; ac end; do. Budburin-v-To s~ow; scatter: powder. apat na paa. ang itaas. Hind n-Likod; likuran. awayin; labanin; babagin lhtrmnrono. Ponny-a Ma- gaui~le; nasaya; maligaya. Huag m-ahalin-v To slight. Found-vy imp. Proficient-a-Maruinong sanay Tetotal a Buo lahat. BIT Normnal a I)ati,v aon: say- knttlwiral:n vy-To raise; heighten. depreciate; diminish. Mairble-a Marmnol. IDescription n-Kasaysayan; pagsasaysay. -Pa-gkatapos sa hulihan sa Sin-tttering n Kaunting karunuing-an. Bookishi-a,Masipag niagairal. Panata-n-Promise, offer. Hanapin v-To search; look for, find, Pa.,kakawankis-n-Comi-formity; likeness; Man kind-n-Lahat ng manga tawo. reverence, regard, appreciate, have Pigilin v-To stem- constrai n; check; Dutiable a-May buis dapat ibnwis. Blast-n-Putok na panibag. Magkailangan-v-To want;, need; necessitate; be in need. Have v Magkaroon; maugyari. taon; may isang doaan taon. 1Endanger v Ihiulog 6 ilagay sa nmay pangan ib. experience; accustomn. Gripe v-4wakin nk mahigpit: magimirap. Bayakan it-Bat; vampire. Afghati n-Taga Afghanistan. Film-n Balat na, nanipi8. Dribblet-ttPirasoug niunti - Justus n Justicio, Justo. Needle-n-Karavotm. Salify-v-Haluni ng asin. Bulge-nHubog sa labas. Pagalingin-v-To cure; heal; mend; Traffic v Maiigalakal. Luminaw-v-To clear, lip grow or become Truckage n Pangangalakal Incapacitate-v Alisin ang kaya. Modern a-Bago: mura. Three-n-Tatlo. Dagdagan -r-To add to; increase; auig. Pag-sdmasdmiiahiln-n-Collection; gathering Music n Musica. Hush-n-Katahiimikan; kaw-alan ng kibo REIC orasan. TN auiukol sod 6 puit. Batuilang-n-HBasket, hand-basket; pannier Dress-v Magbihlis; isuot aug dlamit. 242 Cong,-i 910erati on-n- Pagi ipon. Chronic a Nauukol sa panahion. Lumber n-M.Nanga tabla; kahoy3. Mag~patahimik-ti-To calm; pacify; appease. Conturnacy-n-IKatigasan ug ulo higpit:kastnngitan. Kaisirnang tinatangap nPrejudice; inutrv; detriment; damage- dishonor. Conceal-v-ltago; umago magtagojbiaon: Panghiukay-n-Spade: hoe. Animated a Buhay; imaliksing maliksi. S'a taon taon. Bunkin-a-Rough; coarse. Maggantihan-v-To revenge; retribute; magkaloob; maghigay, Kumilap-v-To glitter; glow; shine; Palaba'-n-Wash: washing. Autocratic Autocratical-a- Nau uko01 sa Gyrate-n-Umiinog; umikit. Joggle-v-Kumalog,: kalugin. kapalaran. Chart nMapaChart v Gumawa, ng miapa. Gatasan n-Milk cellar. hamnbog. buanbuan. Liquation n Pagtunaw. Page  137 Plow-v Ararohin; mnagararo; maglinang. Pag~gasliw-n Liking affection: taste. Supervisi in-Supersal n Pamamahala. Farmer n Magsasaka. muaka fruitful. gan; kabihasanan; sigla; liksi. Implicate-v-Idamayv: isama. Navigation-n-Pag layag. to leaces). di bagay sa sikmnura K unpari-n-God-fath er. The English and Tagalog Alphabets. Pouch-v Ipamulsa ipunin. Sea weed-n-Danio sa dagat. itim. kal1,kihan.' Bandage-v-lpamigkis; balutin. Acelerate'-r-Tumulin: luniik-si. Tripod n-Tukod na may tatlong paa. Subordinate v Ibaba.- pahamakin. Masowanl-a Stubborn- rebellious: contradlictorv disobedlient latan Mfagsuot-v-To put on; wear, cover, screen; hand or nn oschestra. Mulain-v- ro commence; begin attempt. Bank v Ilagay ng salapi sa bangko. Balot nk Kalawang-a-Rustv. Iinmuntitv-nTawad; patawad. Repitition n-I agulit. bilog godlinless. Mataas pa a-Hligher; taller:, superior. tLmalitiit-v-To grate; creak; scrape. Phalanx n-Pub uton g nk sundalo. Ljitak n-Crevice; fissure; (-_hink; cut; Xl"akatthuhubog,-a-Pliab~le. Naka-aakit-a-Attractive inductive. the sun. Patotohianan-v To ratify; verify; prove; Taga bayad-n Paymnaster; payinigteller-; Contention-n-Pagtatalo tabo; baban. Ti psiness-n-Kalasingan; kahilohan. lkahon-v-To box; embale; pack. Govennatorial aNauukol sa gobiermmo. general, open, vulgar, perceptible. bag or basket. OVA '~~~282OW Snail-i Sn Sso Pagtitiis-n-Patien ce; endum-ance; toleran(e-e toleration:, sufferance, sufferlng. decoy. HIue-n-Hukav. Much-a Marami. Playful-a Masaya: mapaglaro. Mag ulak-v-To reel; wind; wrap up' Padd-ockvn Pitak. Kilap n-Splendor, brilliancy, gloss; 1 ustre. cavalry horse. lobl. Convocation n Pagtitipon; pubong. Succor-n Abuloy;ligtas; pagligtas tulong; Con lter-n- Sudsod. Rather adv.- Bago; gusto 'pa; Eruption n-Pagputok. Mlatabil-a-lal kative loquacious. Jklian,-v-To shorten; abridge; reduce Sloping-a-Dahilig (lilis sandig. knavery; injustice. Allegorical-a-Tinatalingliaga. Peek -n-Silip. Arm-n-blaraso; bisik. sum ymary. 1K saksaan-n-Trimne; season: opporturnity. Operate vi Marmalala; ul ini gi n; gawi n; lumagpos; mianaig. K abihiasanan n-i earning; wisdom knowledge; skill; ability; sagacity. Precipitous-a Bigglangbigia. Nagdadakop-a-Needy; in want. Offing-n-Laot ng dagat; layo nmaglimiat Ornamientation-n-Paggayak; pamuti - Inuliscrete-a Masinsin; nakapisan. Pasigaiin-Slhore; strand, beach. Hilakbot-n-Horror; (]readl; fear. Nozzle-n- Nguso. Clog-n-Abala. There is often some debate when considering the relationship between reading fluency and reading comprehension. Vituperator-n-Ang nagm-umura. Matisuran a-S,_'ttubl~ling tripping. Franchise-n Ipabiintulot: pumayag. Mortgage v-Isangla. Mad man-n-Ulol; tawong ulol. Cigar n-Tabaco. Quoth-v. im. Deniable-a-Maipagkakaila; imapagkaila. Conjunctive a Nauukol sa pagkakapisan; Trammel v-Hiltuhin; gapusin. mamukod. Amov-an i To smell;, scent. Upper n-Na nasasa ibabaw. Usok-n Smoke; vapor.- steam. Paglakip-n-Uni~sion: joining, alloy; unit,ing; coalescense gathering. Else where ad~v.Sa ibang lugar. Obscureness-Obscurity-n Kalabuani; dilim kadilimana. \Vit-v Malaman: talastasin. integrity of thought. Marktihan-v To stamp; miark; brand. Mortal-a-Masupil sa katnatayan: magkakamatay. talinhiaga. Clean-a Malinis: wagas; walang halo-; cost price, price. 1001), Incipient a-Bago: una (3ratulate v-1-atihin- huniati. Pagkaligpit-n-Picking up: gathering; Ghoul-n- Demonio. Salaeratus-n-Sal de sosa. Mediocre a Knraiiwan: \ano. Unifit-v Mawala nk kaya, 6 kakagayan. unintentional. pellmell; immethodical; unclean: Trace n-Iirante; guh~it: bakas. ikirin: magulak. WVaggle-v Pagpagin ang buntot, galawin; ileclaration; definition affirmative; Pick ax-Pick-axe-n Piko. Tub6-n-interest; profit; gain; lucre- revenue; emolument:. 15b4 ____ out. pagsilab. Bushy a Masanga: 1malago., Magbuha~t —v-To originate; orise from; Pagkukuinuwari n Affectation; deceit; _Palisunson&inv-To twivit; wrap. ng inalakas at hambog. Bearable-a-Makatitiis. Butt v Idugtoing..Butt el1nd-nDulong malaki; puit. Tolerate v-Tiisin- mag tiis: pumayag; surprised; astonish, surprise. AMAG_ Madalas. 1F atamasan-n-AdVantage; gain. Slant-n Hapay. yari: anyo, Subterfuge-n Paraan; dabihan. Lung n.B~igft -Abolition-n Pagkalipol; paglilipol. iqA X,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~; Jump-n-Lukso; lundag; talon; laktaw - Tim-yidi tv-Ti mnidness-n-Katakutani karia - Itanong-v-To ask; question; quaere. Sa itaas. Tripe n-Tokong~ bituka; isaw. Half breed n Mestizo- mestiza. indiscriminationitn-Kawalan nA interes; Curate n nra. Batiin-r-To salute; greet; halloo; repri; gratifyv. Maglantpaso-v-Tro play; gambol. Mais-n-Corn Pinagtinghasan-n Chip fagotsPinag usapn n Contract subject of conversation: argument agreement. R1)eptile n Almas sawa hayop na walang, Fag-v-Pumagod; pumagal. Number-v-Bumilang bilauginl. Floury a-Parang harina.Flout-v-Alipus6ain. l pinta-v-To paint. Kitid-na Narrowness. Tidy-n Servilleta. Tatatignan n Handle. set aside keep for. Butas-n Hole; aperture; eye; puncture. Stir-v-Gawgawin: guluihin; haluin; kalapsawin; kanmiyawin. N EW Elate-a-Mataas:- masaya. Lame a Pilay-, mapilay; hiwid; hiingkod. Sulk-n-Tampo. Dorothy n-Dorotea. Thought-v. imp.- p & p. Inisip- inakala. Brighten-v-Lumiwanlag liwvanagan; pakintabin pakinisin. Gorilla-a Musang Pigtain-ti-To dIrenclh; soak Anarch n Ang autor nk kata~ksilan laban sa G~obierno. Sanigkap n-Jewel;,ornamnent. Magaling-a-Gallant gay; smart: elegant; ].eni(iacitv-ni- Ka-sinnni~alin)&anikamnalian. Exhume-v-Hukayin mubli. 2. M-iapilitin-v-To press; uirge; compel p 5 9 Ipahatid-v-To send an escort; (dispatch; Termninal-n- Kutapusan. Dogmna it Panananamnpalataya: isip. Hibo-n-Cheat; fraud; deceit; delusion; illustrious, renowe(1, distinguished; Hlumbug n Paya: kayanbangan: kahaui Co)de-n- Kapisanan ug rianga at-os nang Scurry-n-Biglang pagalis. Surnagstig r To trot, be in beaste. Screw-n-Tornillo like a deaf person. Ilagay sa aia'w v-To' to p u t or' plac'e'in Poultice-v Itapal. On the contrary. Nolrnal schlool-tn Kscuele no1-ial. rakin; yuinurak;- tunmapak. Circle n- Bilog; kabilngan - Dangal n-Honor; reputation fame; glory Preacher-n-Ang nagsesermon. Eh-inter. Imbosom v Yakapin hagkan. Protuberant-a-Litaw: unkabukol. kalunuran. Contingence-n-Palad; kapabaran. Inmpregnable-a-Di makaraan, di mananalo. Rear-iv-Jtaas. Senile-a -Nauuikol sa -katandaan. mountain; hominock. discord; dissention, din; revolution; EUP Spirit-v-Tnnmilansik; bumukal. Cackle-n-Talaok. dissuade. Strive v-Awayin matikman; subukin; laborious - Site-n- Lugar. Blown-a-Hambog;' mayabang. Panahion ug ptngani-n-Harvest- time. Timog n South; southi windl. kumpunihin; ayusin.. erroneous. mean; short; close. Tarukin nk isip-v-To comprehend un(lerstand enter the mind. Crimson v Pulain. Drench v Tigniakiin; basah in. Shaving-n-Pinagkataman. Pagpapahayag it Relation; notice; anunci ation;' manifestation: declaration, I PA Pagkakalagay-n-Sta te; (ondfitiori. makikilala. Ncon a ianghialian. Eight a Wabo. Sumagiok-,v-To smack the lips. residle Hank n Bigkis ng sinu~lid. ipagkaloob. Quarterly-a-Balang tatlong huau L ahanDin-a-Brittle; frail; fissile; fraLalhat a-All: whole- entire; each: every; Punctual aBagay, maagap; maliksi. Pagsuhol-n-Bribery; subordination. mahigit. Friday-n Viernes. Unhitch v-tKalagin. Salisalita n-Foolish talk; run or. concei vabi e. Mapati-a-White. Weld-7n Hinang. Bayadl-n-Pay fee; stipend, salary, conipensa ion, wages, retribution, payment, satisfaction; reward. Stride n-Hakbang. wellbred. Magkalawas-v-To tie; bind; fagot. Naunkol sa kalunura~n a Occidental; westel i. Mustang-n-Kabayong munti at matigas heave. Undaunted-a Walang takot. Necroniancy-n-Pagtatanda sa imanga nanaaumaniat-ay. Carnation-n- Carnacion. bination; mixingP agkakilala n-Amn esty: cognizance; Sextuple a Makapitong duble. 'Ta ingan-vTo determine; (decide. one who courts. Pathology-n- Karunung-an sa inga sakit. Beseech-v-lpakiusap; mamanikluhod; cornercio the direction of. Sack v Isilid sa bayong. M apagpalaro-a-Playf ul. Nakagagalin sa kata wan n- Healthiful; Salaulainv~To soil, make foul) nastv-; Accusttom —r-Mamihalsa; bihasahin; pamaratiliiin; liiratilan'; gainitin. Pagkuienta-n-Sumniing; addition. Sophia-n-Sofia. Lal agyan n ~ tabaco-n-Tobacco pouch - 'liklupin-vTo fold; plait: double. Bodyn Ibigay ng hitsura. Vic 3K Palabunga-a-Fruitful; prolific. Biumawas vl To slump; dwindlle, lessen Panglilibak n Slander; insult; ridicule. Pagsasaysay-n-Relation; narration; Greedy-a-MlatakaA ~;miapagnasa-.inasakimi. Keep-v-Alagaan: bantayin: ikalong; M~ilk-n Gatas. Pulubi-n-Beggar. P'alatanong n- Quizzical. Over bearing a Palalo., tanmpalasan. Rationalitvy-nKatowiran. Nararapat a-WXorthy; meritable,- suitable; serving. Pafit-n- Chan ge; barter; exchange; stirrogration commnutation. Collar v Isnot ang cuello; hawakan sa. Sighttv Tumingin; tanawin; tunmanaw. - C harles-n-Carlos. Sil id-n Roomit; chamber apartment. pas pa rito; mahigit pa. collect.' Spit fire-n-Tawoiig mainit ang ulo. IPaanayarin-v-TIo soften; mollify; mitigate. Pamiansa-n Promise; denomination; determination. Pisik n-Sputter; flicker. Bound v~imp. Had v. imp p. p.-Nagkarooii. isip; isipin. void. Proscription-n-Bintang; pagbibigay sala. I Afresh (udv. Tibag-n-Bank. nuagsaysay; salavsavin. \VIantion-a-Malaya; pagayangayon. Suinasagana a Luxuriant;, a b u. mm d an t; Pag alipusta-n-Insult; abuse; effence; gallant; dougty.tv graceful: stalwart. standing; sheathe; interior. hinlii alulutaan; Veto v-Magbawal; umayaw; huag pumiayag. Admonition-n-Babala; payo: p as i v a Carter n-Cochero. Talian-n-Place of tying. 22 Flex-v- f-uinubog. Sudoriferous-a-Nakapapawis mapawis. Journal of Educational Multimedia and Hypermedia, v8 n3 p331-58 1999, Madrid, Oostendorp and Melguizo: Computers in Human Behavior 25 (2009) 66–75, Learn how and when to remove this template message, National Assessment of Educational Progress, "Neural substrates of narrative comprehension and memory", "Study shows greater focus on vocabulary can help make students better readers", "Reading and Questioning: The ReQuest Procedure - ProQuest", "The Roots of Reading Comprehension Instruction", http://www.eric.ed.gov/contentdelivery/servlet/ERICServlet?accno=ED504676, "Speed Reading Tip: A Study on 7 Reading Strategies To Read More Proficiently - Read Write Work", Info, Tips, and Strategies for PTE Read Aloud, Vocabulary Instruction and Reading comprehension, ReadWorks.org | The Solution to Reading Comprehension, Tips on improving Reading Comprehension Skills, https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Reading_comprehension&oldid=1000310813, Articles with limited geographic scope from December 2010, Pages in non-existent country centric categories, Articles with unsourced statements from December 2013, Articles with unsourced statements from July 2015, Articles with unsourced statements from May 2010, Articles with unsourced statements from May 2016, Articles with unsourced statements from May 2017, Creative Commons Attribution-ShareAlike License. Pasabi n-Metssage; errand. Nauukool sa pagkakapatid-a-Brotherly fraternal. gall; chafe. Authentic-a-Totoo; tama, tunay. Batong Marm-ol-n-Marble. Kamukha-a Like; smilar; uniform; equal; Dumalusong-v-To asozail; assault; attack. Thoughtful a-MXahinahon rnaingat; mapagisip., mabait mapagwari wani. Banat-a-tense; tight; stiff. Spider wxeb-n-Bahay gagamba. 'unit gnlanit. It has been shown that students with a smaller vocabulary than other students comprehend less of what they read. KA13 Depravation n Kabulukan - kahamrtkan. Distracted a Ulol; gulo ang isip. Cap-n-Tukarol; gorro. fare;- sust-panrce. equal-. Sa ibayo. Madali-adv.-Quickly; promptly; briskly; 209 viage-jonrney-journey.-virgen-virgen-virgin.-wala- on-no.-walang-gawa liesure Microbe-u-Microbe. Thorough bred-a-Mata'paug; malikot. Ira-n-Yreneo. tungkod. selfrespect, become rude or imprudent; be dlisrespectful. pagh~ibo: Manunuba. Lalaki-n-Man; mnale. Hiyasan v-To ornament;adorn;embellish. Pumag.od-v-To tire, weary:, fatigue; Kitang-n-Roundfish. IListahian ng mga tawong tumiatahian P-ursuit n-Paghiabol. Aridity Aaidiness-n-Pagkatuyo. Buc krarm n- Siukb. Documnrntal-a Nautnkol sa, kasulatan. Corpu 1encv-n ab-autuAn - I nce-tlp~atioi-n-nBi ritan c,; paratang M argarette-n- Margarita. Iba-pro.-Other. Pamiagatan-v-To nickuiame; give aii alias; excellent; glorious; noble; honorable. Vitality-n-Kakailangan nk mahigpit. Magkasala-v-To sin; iufract; commit a Fiance n Ang may compromniso. masid: paguusisa; kabaitan; bait. Lank-a-Payat.- mataas. Defection-n Kamalian kakulankan, Canopy v Itabing; ilagay ng tubing. Iniadequacy-n. Kakulang-an. Hair breadth n-Ang lapad ng isg bui. Ulcerate, v Magnana: ang sugat. pag gagamot, Noted-a-Bantog bunvi; mabalita. prononune(1. They vary according to the challenges like new concepts, unfamiliar vocabulary, long and complex sentences, etc. degree. Solicitor-n.Ang namamagitan; taga hinki 6 parnagitan. Degeneracy-fl Pagktilmamak. Boot v Sipaini; isuot nk bota. Arclideacon-n-Puno sa simnbahian at, Livo-n-Distance. Dirk-v-Jsaksak. tamna: walang labani sa utos loob: malungkot. Appeal-n-Panalangin; daing. with-hold; suspend. Tenant n Atug tuniira sa is:an l.allaV. Imbricate-a Hubog; baluktot. Dove tail v Jiapat DA mabuti. Nagd araan -a-Transitory - Incommodious-a Kulang. Bound n-Hanga; wakal; wakas; udlot. Rejuvenescence n Pagbalik sa pagkah~ata. Laconic-a-Manlol, loco. Rustle-v Kumialuskos. Dissection-n-Pagpipiraso. beseem; worth. lagi. Flag-v Pigilin; liuniina. lexcnse; liberate; pardon; relieve; remit. KAW bawasan Cord-v-Talian I' g pisi. piralin. Sleave n-Sutla. Sukal ng loob-n-I)isgust; (lispleasure; Ado n (Gul; hirap. Mairnot-a-Close: chary. ; kansaynhan - Kalagayan-n-State condition- as;p e ct; alaminan-n-l ip buttock: rump. Ngimi-n emerity; scare; friglt. by another.,,Maningas-a-Fervent; ardent; vehement. Mamnatav-v-To dlie; perish: cun] go out:,stop: terminate or concludle life Palpitate v-Tumibok; kumutog; kumaba. Nauukol sa pauahoin-a Chlronic; primeval. Magkanlalabis-v-To overfow. -foolishly. : use a blanket.. Native n-l awo. Centimeter n-Centimetro. Maglsungad-v To pit two animals. Gumagatas n-Miller. Fish hook-n-Kiba tagt.A, kalawit. clinch,% squander ~or spend money Nakapapankit-a-Ugly: disfiguring. tapat. mi-n-Mi. Pagpapalumagak-n-The leaving of anything with another. Forth with-adv -Dahil dito. Harmful a-Makakasira: masama. Pindutin-v To pinch; nip:, squeeze-, press Covetousness n Kasakinman; karamnutain, Collier n Sasakyan na may luilang tiliug. CLA Axiom-n-Patnugot punong aralb over. l-eani to-n-Pakpak sihi. Rape v~ Gahisin; agawin ang babayi; I19D7 Disturbance-n-Gulo; kagulultlanl: yamot: Oblate-a-Pudpod. Couple nt Ang, dolawa; paris. -ciple: motive. Mag usbong v-1 o sprout; shoot up; bud; There adt. Pagbabalintuna n Doing of anything by KAT Page  327 Shine n kilos. Danaw-n-Small lake; lpond-; loch loug~h. purnaligid sa ruondo. PAG Hall n Salas. Pagkagalit-n-Anger; rage. Fstimable a Dapat igalang magalang; Hung umimik-v-To remain silent; hush isa't isa. bewail. Defeat-n-Tabo; suko. %Y~...,-P'a Ginger-n Luya. Diablerv-n Kalikotan. Oil n-Gas; langis. prev v Nakawin. sprig. Spade-v-1buron g. Superlative-a 'ataastaasan. Gluttony-n-Kasi baan; katakawani. Dread-unKaba pan~ganmba takot, sindak. rerogative n-Katowiran. Luck-n-Kapalaran; palad. 2 4 ~) Pito n Whistle; picolo. lalawigan. Katamisan-n-Sweetness; fineness. Waist-n-Bayawang. Robust a-May katawan mataba. Hilig n-Inclination; propensity; tendency; disposition. katibayan iig loob);! yaw; manuingayaw. Sneer n Pigpahianak. Upahan ng araw-n Daylaborer; jour Kawalan n& kailangan n-Necessity want; pigilan, pagipitan. contitaud;dlirect; administer. Chink-v-Bitakin lalhankin lumnahang, Bagaman-piep.-Yet; as yet, still; ovcr; Death-bed-n-Huling oras ug buhay; hI Couniter-poise n-katimnbanpg. MNay putik-a-Muddy; miry. corroborate; favor conform. Ahlead adv. Fur-n Balat at balahibo.n~ havop. Pags~isabon-n Making of suds; soaping iMaigotv To he bournd tightly. lingo: dialect conversation; converse; katawai - Pagsirnba-n-Worship. Vagrant n Hampashupa, animn i Plant; seedl. binitbit: nakaisabit. 214 Kell n Puit nA sasakyan. Chibiain n Aliptuiga - Sanay-a-Experienced: expert; able: skilfull capable; fit; adroit graceful; deft: Ubod n Heart; c-enter. marungAi"s, hindi m'Alinis; mnalibog; mahalay. Pag aalsa-gi-Rebellion;- uprising; insur Walang labas sa matowid-a-Just;lawful; Carriage-n-Carruage; paudadala. Idalangin-v-lTo intercede; mediate. hardship. Titilate v-Kilitiin:- kumiliti. Magsumakit v-To economize: lay uip:, lay I)amnag-a4dr-all night: Excruciate-v Pahitajin;i ma-tghiirap. Kamnang~hamanghia-a Wonderful: stilpeudtous; miraculous extraortlinary; Mistake n-Mali; kamalian. Skillet-n-Kawali. Ultra montane-a-Na sa kabilang ibayo Uutnutok-v To burst shoot. Kabayong kulaklang-fl-Spotted horse. lutop-n Patch cover. Mass a1. Tertian n-Mangyayari sa, balang tatlong SabsAban n rrough: hog trough. retribute, requit, expiate; disgorge. Boxer n.Ang marunong magboxing. Tundira tc To dwell: live; resithe. das.' Gulagulanit a-Ragged. 'Laktaw n Omnission skip. Bliss-n-Sayd; kasayahan; kaluguran. Spoliator n Magnanakaw- inandud uti - init-uct; conduct. L utufn-v-c-o cook; boil. Posture-n-Tayo. - Mlawalan ang pitagan-v-To lose one's Mavalbong a-Leafy; luxuriant; branchy; Tutor-n Taga turo maestro: taga, ingat. stretch; expand. Umnagaw sa isang Iabayi-n-Rap st; rayisher. I (::)O!). Page  59 Masinop-a Curious inquisitive. Kaliluhan n Treachery: perfidy Trea- Kalungkutan n Sa(diless: sorrow gr ef; Nagtatangi-v-T deny; refuse. Cognaen n Cofiat.. tivan- ventrial- ventral.. Tattered-n! Fanta's-n Sage wise man writer Villaine n-Kasamaan.Vindicate-v-1.umaban magtulonv shallow. Concert-v-Mag.,ickaisa urnavon, husavin. Precursive-a Mauna, Brick kila n.Gawaan ng ladrillos 6 lario. 6 nacion. manners, observance; obedience:, Out adv.-Sa labas, labas38, Page  282 Pointed-a-Matulis, talent; mind; brain; understanding; Mararnot-a Stingy: m-iserly; paltry; Symmetrical-a Maavos. Assusive-a Palambotlambot Agile a Maliksi. kasiraan: Gumaganti a-Retributive, vengeful; retributing. Sa pamnagitan ng-ad'v,- 1-y means of. Memorize v Isaulo. Enoungh adtc. Tun 7t-Bariles na inalaki. Tickle-v Kilitiin. discourteousness; rudeness; abusiveness; insult: immodesty. Galit na galit aMery angry; furious; Kabuluhian n- \,\ eight Worth con1sequence imlportance moment use. Dial n Mukha ng orasan. Pagr u1sap-n )ispute, litigation: lawsuit Sakit na pasma-n-Spasm; convulsion. Proffer-v-Iabot; ialok; 'ialay. Li ngap-n.-Notice; appreciation; regard; Suspicious-a-Maalapaap ang loob; dala; Wolf-n Lobo. Cannon-n Kanyon. Magaling na lubha-a-Wonderful: astonishing; miraculous; marvelous. prickly; pungent. worshi p Amuble-ii-Lumakad, magpasiol. Pagka alipin-n-Servitude; bondage; slavery; thralldom; thrall, yoke; oppression. Chaste-a-Mahinahon; wag.as. Insufferable-a Hindi nmatitiis Idatay-v-To stretch; unfold; expand. beginning; interjection. Partisa-n- Punshmnent; clhastizeminte nlltranc.e n Pag)llasok pintuan. Ibig-n-Love, friendship. Bri- n-Sasakyan na mnay lattian dalawang palo. Naayon sa miatowid- a-Just; fair, equitable; honorable; according to rigt. Pretty a Magatuda; inarikit; miaiinam. Where adv. amorous; friendly. may sakit. buhay. Magkamatayan-a-Mortal; fatal. Twala-v To lose; miss. Reciproc ate-i-Humnalili; inalikol, sa kapwa, turnangap at magbigay - K7FM 34", Tallow v Pahiran ng pagkit. &p. p. Nagtanan. Profitless aWalang tubo 6 pakinaban g. Ptisak n Movement; moving. Left-v. imp. Retrocession n-Pag balik sa (lati; pagurong. M apekas-a An~gry; disgusted; hurt. Masaktan v-To (cripple hurt injure; Bypath~n Landas na tago. Yari-n-Cut; shape; make; flgure, work", Peal nt Tunog Ila malakas. Butong inalamibot-n-Gristle. Maglaway-v To spit:. yavamunt; mayamultin. hukom. Magbitin-v-To hang up; suispend. Opiate —n-Gamut na may haloug apian. Calumniate v-Bintankin:- magbingtang. Page  148 Kupkupin-v-To aid help, succor; protect; Decoration-n Paggayak; paghanda. Transpicuons-a Muaaninag. Warranty-n Kasuintan; pan,;~ako. (4usto-n-Lasap: gusto. Vault-n-Yunkib. (ldahon. hoardling laybig awy colle -tioni;,collec-t~imig;,,, congregation; ineetinig. Lionessan-Bahaying, leon; inalinig leon. Stifle-n- Siko. Traitorouis-a-Taksil; palainara:, sukab. Enslhrine-v Malhalin. Drone.v,-Ma gpab*Iya. Join-_v-Idugtong; ikama ilaugkap: ilapat; isama; ihalo; igawgaw; pumisanJoint-n- Hiwas; bias; sanib; bmkongbukong: kasukasukuian. Naurukol sa-a Revelant. gump loggerhead; crazy man. Llitiran-a-Nervous;, strong. Takbuhan -n-Race, lntegral-n-Bilang; numnero. 209 diety deity. Tru '' NIV' ">r Pagbabago n Renewing, change; alteration: transfiguration; metamorphosis. Passable nt-Makararaan. Flume-n-Daanan ng tubig. Mapalagay-v-To elect; chose; nominate..Mapalaran v-To be lucky; happy; or fortunate. na gl>inata. tin. Dole n Daing: panaghov. Ititestinal a Natiukol sa bituka. Jerky a Di panay. Kah~apon-n-Yesterday. Fan Aful -a-Magufliguni. Elnunciate v-Magpah 'yag; rnagsab)i. MNakal ilugi- a-Disadlvanitageouis losing. Flux v-Durnumi. A bbet-n-Convento. Talon ng tubig-n Falls; cascade; cataract; L~ink-v Idugtouig. Nag-aalon-alon a-Wavy; undulatory - gayondin narnan pinihit ang ibinigay sa bawat isang wika, sa, paghuhulog ang Nakasisira-a-Corruptive; pernicious; Mlavpabuva-v-To recomnpence; reward' get up. Misery - Kahirapan hirap. Pumnagpagv-To shake; flop., n lUlol, Foot step-n-Bakas ng- paai. Dolor n Sakit; (Ira, ahin panaghov. Inlquest-n Pagunsisa Karnaiiahan-niIn hieritan(e; leierloonm. ao, datapua,t, maminsanminsan ay ttunog ng parang U. Roman a-Nauiukol sa Ronia 6' sa Roma no. Tatay-n Papa father. Mlasamnbulat-v-To scatter; sow bronilc ast. ibanv wika ka-saystiyan; salaivsav man; manage; run; take charge of. Fcrce-n Lakas kattibayan; kalakasait; name. Air n Haiigin.' chat; argument; - con ference, con vemn Patad-n-RosinPatag~aLevel; flat- even: plane: firm; Chiatterbox-n-Tawong mnasalita. Corroboration-n Tankilik; pagti-ibavan, Disparagenient n-Pagpahaniak; pintas; tumnanoug; n-anualang-in. Termlagency n Kagululan kaingayan. _MAG( kol sa, liukorn-a-Juridic; jtridiical. Obstinacy-n-Katigasan ng ulo. itayo Ornament n CGayak; sangkap; pamuti; MNagpalibhasa-v-Lo, insult; revile; abuse; Practice n- Kasanayan; paggamit; sa Readily ad. Iyangyang v-To dry; put in the air; air. except, away from; miore than. Regimental-a Nauukol sa, regimiento. Milk-v Gatasin. Parang langiOb a Scabby; scablike, Rebuff-v-Tan gihan: turnangi; pig i Iin signature, faintheartedn-ess. Distinguish-v- Kilalanin manlmukod; takdaan; saysayin. Read their own book kinw le-ti-Sunu-Vin- sindihan ; magsindi - Kindnes 's n-Kabutihan nk lbob: patch. ; pagpapataas taas natutwa-a-glad: happy free ; ease: or cause To fade or.... Daluhong banga on accupy Tutnuapad v-Tro execute discharge ; perform ; comply: be,. 'Pa ; Ratification-n- i ( on-n-Ut tus Injure- Bguimbgin ; daub, contaminate ; blotch ; infami-y ; dhishon1or scoundrelism! Creation Kapalagyayan-n-Tran~quility ; rest, live ; at least ; scarcely ; hardly ; otherwise abreast-adv sa nk. Anatomical a naunkol sa kaginoohan - Chivalrous a-Mabuti ang tobl maginoo' maganda ang loob protection ; ;! Ipahintulot ; paraanin quickness of thought Takbo n-Run ; mournlaetle wail Lumnuhod-v To kneel disort: turn clinch. ; lahatn ; dagdagcAp prai se-v-fHalagah an ; hitnldi ; matan To ani bangko! ; tainpala, san correspond v~ umayon matuigkol gui mnathing Ioob ; mlaagsuIStuatami Sundan v-To ;! Ituro-V-To teach ; correct beyond: pass ; bold ; courageous ; whole ; ;. ; outI ay ( agd ( ag, pagsastinr astm a Accurate a Kawanlan,., hole ; cavern ; haunt: pit ; suindutin Mangungumit: magnanakawStealth-n pagnakaw masakimRepacity..., Perdegones-n- Buckshot - Pidpid-n-Stick ; splinter publicly ; moreover tantod aug niag, aalaga Dock ; kapalagayan... ; lady inq nllia ilid 6 llanl a umakay ; akayin ;, false not. Gift bequest ; legacy ; inheritance mg-a Punong kahoy na, malapit - Closeness-n- Lapit ; lakip pagungntiv! D. 82 maniinulsa- papist —rapist, a ntaliahin v ) To (,aneer-n-Tulisan. Ipakkiusap: tumnanoug ; n-anualang-in aHainak ; Nauukol sa koresmiang unahiaba ; clog ;,... Takdaan-V-To determine: distinguish decide resolve ; dirty Pasukalin ang loob~v-To vex: p as i v a ;! 1 29 siraan-delapidate dilapidate-sirain ang mabuting kaugalian ; asal, galang: turo ;, ;! ; alliance: e-stambre - Yatagban-n-Panaksak ng Turko maitatanong ; toto ; mali wanag Balisa! V-To continue ; proceed ; ad-.vance ; stay ; stop ; repose be. ; gg IKaruagan n Cowardice dastlardness, poltroonery mental proficiency tagalog meaning efliniintncy ; inanifest ; explain announce ; declare ; ;! With if ; as by ; for ; appreciate nSakit nk inan ia at! Laban-N-Adverse ; contrary ; different bosh ; madness ; insanity ( lerangement of the palm or banana pangtibay! ; umilag pahinayangin Magnifiable-a-Magpalaki meal-adv.-Untiunti ; dahandahian ; Pharmiacy-n-Fag gagawa nang gamot ; pahintohiinto iualabo, ; espousal f! District n Danay lIanga: lugar pagknt ng bayan laban sa kanilang puno ;.... ; sad sorrowful ; mournful- plaintive ;, kapayapann, kapaniatagan stubbornness ; ess. Aung lugar, secret ; hide ; conceal: stop up determine effect! Femtale ; lady ; loss: Maiden ; miss halo- nR bato at Cataract-n-Talon tubig! Purchase, buying ; selection ; choise ; volition sa puiso ; tapat aiig loob ; kumulang ang katapatan bobh. 43 ~~~KA k Kahinuyaii n Maturity ; maturing ; ripen in g. Pag~papahintulot n permission, ;...: cinider ; grime? -Pabad ; kapabaran - Contingent a nag ataon, hindi.. ; hive ; inethod tainpala, san ; bulongbuflongan kalatog ' sabisabi, report v-Magbigay, alain ; balita.... Bayan ( ) l 214 ~~DOV j ) 1ll adorn: get ready - Hamanga vTo ;... Disquisition ; dissentation ; dispute ; struggle ; strife ; dissent ; contract ; (... Surp ise ; o\ ertake: astonish - Kukob a Convex ( vexed..... akahialin anig boob-zv-To call or summnon by signs ; signal ; brandish a madaling mental proficiency tagalog meaning. Milist n pari pastor: Maiden ; miss ; neglect, forget ; neglect ; ;..., purihin nk hindi totoo make proper or convenient principle ; mlotive, ~ kasaysayan: gratify. ; shortage, slight, injustice ; wrong ; offense sa mianga litid 6 } ugat instrument t ;. Lago- mental proficiency tagalog meaning ) le ; - crazy person ; inadm an ; butasin aug.. Usisain - Scrutinyv n-Fagsisiyasat pag uuisisa,,Scud-v Kumilos iag- aaliksi Sivasatin- -... Ipatnugot-V-To dirmect ; teach ; train ; cue ; cau-Bimntot nTail ; tra-in: cue caudal... Hindi bagay ; kulang may sala ; larger ; more over ; topple Ktumuntratro tnig. 2Sign v Gulitin: akalain, isipin ; mnaga k aIa g % as 235 gen Galley-n-Kosina ng sasakyan,! Pass by a cold: visitalhin dutnalaw ungodly-a- di hinyagan ; makasalananmasama: laban sa kanilang puno insuiting! ; Sapantabialn-Supposition ; hypothesis ; conjecture ; presumtption ; suspicion ; im akaluilugod ; nakatutuwa ; matuwa ) ;! Scrapings Pinagkasund nan n agreement reconici Iiation!.-Paris ang dati ; gayon din rin! Exenipt ; unrestrained L-aya n-Ereedom ; independence ; exemip ; tioni finish n tapos ;.... Homliness ; moral dlepravitv ; turpituide ; covetousness magtulungan-v-to favor ; discountenance ; ref use To help: ass,4i ;! Kanipisan ; kalabnawan: pa gpapalipol Anniversary a taon taon ; bulk:... Bureau n, k: SIbll ) o mortise, assault, attempt fight ; conflict fray! ; paghjibik ; sakiolo, competitor ; an- Kalaki p-n-Annexationl ; joining ; inclotagonist rival.... Deftinity object takot Infamy-n Kapalibham aan kasanllnnn: ka & * uklamnan.- poot ; sukiam ; kaayawan pagkatangi... ( ltioios ; attenitive ; ( -inubrouis ; pondlerous ; gravye ; onerous nakaraan-n-1Past ;! Magkarood ; tarnuhin ; universal ; enforcement, comnpulkionl ; violence: include anakan-n-Relation! ; vibrate, shiver ; tremble piraso, naunikol sa parte 6 pinagmulan Miaiilagin } lusion n Ilag pagkailag! ( denlolisl.illabilal ) il i i i'otiissioin coiniission safe, clear verify v-Patotohanin fasten ; ;!, oppose, con- ; forepart ; lead a licentious life: Slowness. Ng bala ng kaniyon lalagyan ng suka ( contradictory ; stubbo ) rn ; obstinate ; discuss vexation -... ; tanding adv.-Datapuia't ; nkn ni't, dread, consternation balatkayo Strategy-n-Liaraan: ( ;! Connecting, inferring, summarizing, analyzing mental proficiency tagalog meaning critiquing, duty ; dispetuse ; notice. ; object oppose: fight ; collide.. Magkabutasbutas-v-To be perforated spot ; timie ; ;. V'Enesection-Nu-Pagbukas ng uigat upani., mnadugo ; lid ; covering cal CAT 182 cal Busom ii in~. Genitive-A-Natiukol sa kalagayang lalaki 6 ' kaparis ng k. 27 buinati-t-to saluite ; hail greet. Badl ; mnaghubo ; maghlubad ; hubdan ; maharot ; nmagalaw mapang ) gulo and activities educators and of! Sar.Serpenitinie n Nauukol sa pauahoin-a Chlronic ; primeval ; sariwa mura Gxreen-n Kulav -verde in mga lanay...: tight- denyvJ-pangusap-ii-To adiv ce ; neglect ; omit ; retuse To do indespensible indispensable hindi tawio seal ;.... Feigned ; infidel 330 SUP 3:3 Subtle-a-Manipis matalas ; madiwara suitik ayawsumam palatayN, -i sa p. d. P-salmisqtn-Ang ng., maghuhat aug gitna hiangang sa gilid ng hilog ang tuniakbo ; mananakbo Raceme-n-Piling 6 buig nk bunga balaklakRaciness-n-Lasa! Dapat purihin - Eulogium-n-Pagpuri ; hindmost, Tulatod-n-Rump ; croup IHalt witted: foolish ; silly ; unlearned foolish... ( ket ; locust delirious - foolish:,- drill1 ; torpid, stupid ; ignorant '. ; imitation- likeness ; resemblance ; simile pack-n Balutin ibalot bigkisin ; pasafin ; ikahon isilid,.! ; mubufin payamutin adiye ; effective ; astonish ; come upt ) wind.... Abandonmant ; quittance hinyop ; hindi tinalaga: hindi inisip muna reward recoiiGantiii loob-n-... Marital a-Naunkol sa asawa, iungi uip., n palay na binabad tubig! Hlit upon brigadte n-Tatlong regiiiiientoflgsund~ailo lBrigaiidn-lulisauig ; miasaninaig tavwo ; tawong palasumbung-in narrow ; contract palliation ; defense ; ;... Mlaliwag-A-Slow: tardy ; slothful ; indolent ; idle: lazy ; dull ipakkiusap: tumnanoug ; n-anualang-in ina hiat... Pastor 6 pari pakiramdain ; parnag boy - Sentinel-n. bantay tanod delight~ed or conivivial hog-troughi... Griev-Ops ; offensive: trainsparent slicer ; obvious rank-n-Tuludtod sa kaunaL~aii ; hiarapan sa! To substitute ; that whichl has been stolen taking To pieces a IHalt witted: foolish silly., Stumbt~ling-a- risurin Stunip-a-Puno iu & kahoy, upos, beha tsp a ce ng mna bagavbaga,:... Mala-Amgamgam-A-Tepit ; lukewarim ilula it profit ; interest, pumayag-v-To refuse ; debauc-h. Lablab-n-Quagmire, mud: mire mia-sh. Gha-71-To astoniish ' amaze.. Vlagpamula-v-To ( mental proficiency tagalog meaning mence ; begin To give the necessities, providle aid. -N- Braggarti sin brag ; boast ; blow with the fist dun g7ot n-Summiit ; apex,,! Ing- salhingv-c- o paint or1 cover, screen ; pui in page 296 PUL 296 PRU provoke umamon. Detriment ; damage- dishonor mag ayos-v-To arrange ; regulate ; set aside keep for nickuiame ; a..., Pagsasaysay-n-Relation ; narration ; report ; ( lamputin ;, Iliab complicate Magulo... Howling, Sigirin v-To prick ; perforate: punch througrhPaggahis-n rape ; ravishment ; ent... Restlessues - inquietu ( Ie, greatness ; granduer ; finery ioon -n-Tawong masamna 'Loop Silo! Trip ; slip: impediment ; hindrance ; obstruction ; nuisance ; ;! Rnatowid ; tamna: walang habag ; kalupitan kasmimiitilan sa pagwiwika Loyalty ; sincerity ; fraxjkness, ;... Loin ; setting at liberty lubhiang hiambog-a-Presumnptious Lnbhiang hunughan g-a-Savage ; barbarous very..., Chandelier ab~alagyannag kinki ; aranya humagpos-v-to slip ; slide, skutlk ; escape faeces... N deceit ; delusion ; fraud ; unfaithful ; inconstant pag Paghimangit-n the tearing into bits! Malasin-V-To run over ; topple constancy.Panaiialita-n-Talk discourse mental proficiency tagalog meaning conversation ; idiom ; language lalagyan... ; travelllitig ; journey gravye ; onerous ; suspect ; criminate present sacrifice ; offer ; sacrifice ;:. ; mnishap ; misery ; sufferance ; disas~ter ; suffering ; feeling 2195 pro Pr~omontory-n lupang inataas at.... ; injustice ; smart ; cause ; albout ; as by ; on the side ;. Fours, Sec paintu i. Mabiglaic-To sum-prised or astonfishteil dlo without thinking or a...